Sídlo za polovicu

Zákazníci, ktorí majú nás Trvalý pobyt, si u nás môžu objednať službu Registračné sídlo s 50% zľavou.

Zmena sídla s.r.o. firmy

Aký je postup pri zmene sídla firmy?

 

Zmena sídla firmy nie je celkom jednoduchá vec, ako by sa na prvy pohľad mohlo zdať. Zmena sídla firmy sa uskutočnuje prostredníctvom Valného zhromaždenia spoločnosti, prípravou dokumentov a ich podanie na konkrétne úrady.

Dajte si sídlo firmy ku nám

Sídlo firmy je podstatná náležitosť spoločenskej zmluvy o založení s.r.o. podľa § 110 ods. 1 Obchodného zákonníka, respektíve zakladateľskej listiny. V prípade presťahovania sídla spoločnosti, je potrebné zmeniť tento údaj aj v obchodnom registri slovenskej republiky. Konateľ firmy podáva návrh na vykonanie zápisu zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra na príslušný formulár. Takýto formulár je k dispozícií na internetovej stránke obchodného registra www.orsr.sk. Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v platnom znení stanovuje 30-dňovú lehotu na formálne oznámenie zmeny sídla spoločnosti registrovému súdu a živnostenskému registru v 15-dňovej zákonnej lehote od prijatia rozhodnutia o zmene v spoločnosti.

Zmena sídla s.r.o.: Ako na to?

Na zmenu sídla s.r.o. je potrebné rozhodnutie na valnom zhromaždení o zmene sídla firmy v súlade so spoločenskou zmluvou (pri dvoch a viac spoločníkoch), alebo zakladateľskou listinou (ak má firma jediného spoločníka). V prípade jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným sa nezvoláva valné zhromaždenie vo vlastnom slova zmysle. Pri jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným sa nezhotovuje zápisnica z valného zhromaždenia, ale rozhodnutie jediného spoločníka firmy realizované pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

 

Rozhodnutie musí byť vykonané spísaním zápisnice v písomnej forme. V ňom musí byť uvedené, že valné zhromaždenie (alebo jediný spoločník firmy) prijali rozhodnutie o zmene sídla s.r.o. spoločnosti. V zápisnici je nutné uviesť, že valné zhromaždenie prijalo úplné znenie spoločenskej zmluvy s novým sídlom firmy.

 

Po prijatí rozhodnutia o zmene sídla firmy sa mení spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina (v prípade jediného spoločníka vo firme). Pri zmene sídla sro to znamená len zmenu adresy v úvodných ustanoveniach dokumentov. Tieto dokumenty (aktualizovanú zakladateľskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinu) podpisuje konateľ.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

Spoločnosť musí registrovému súdu preukázať užívacie právo k nehnuteľnosti, v ktorej bude mať nové sídlo. Spoločnosť to preukáže súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, na ktorú sa vykonáva zápis daného sídla. V prípade viacerých vlastníkov nehnuteľnosti je potrebný súhlas od každého z nich. Tento súhlas môže byť nahradený nájomnou zmluvou (zmluva o podnájme) v danej nehnuteľnosti. Na obchodný register sa spolu s týmto súhlasom vlastníka nehnuteľnosti (resp. nájomnou zmluvou) predkladá pre úplnosť tiež list vlastníctva nehnuteľnosti (stačí vytlačený z internetu z katastrálneho portálu).

 

Na uskutočnenie zmeny sídla firmy nás čaká komunikácia s nasledovnými úradmi:

 1. Obchodný register príslušného registrového súdu
 2. Obvodný úrad (odbor živnostenského podnikania)
 3. Správca dane (Daňovým úradom, ktorý zaregistroval spoločnosť pre daň z príjmov právnických osob, resp. DPH)

Najprv sa zabezpečí zmena sídla s.r.o. firmy v ochodnom registri. Následne sa predkladá už nový výpis spoločnosti z obchodného registra s novou adresou firmy Obvodnému úradu (odbor živnostenského podnikania) a Správcovi dane (daňový úrad).

 1. 1. Na Obchodný register je potrebné doložiť nasledovné dokumenty:

  • návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným (tento formulár nájdete v elektronickej forme na stránke ministerstva spravodlivosti: http://www.justice.gov.sk/kop/or/or.htm)
  • 1x zápisnica z valného zhromaždenia (ak má firma min. dvoch spoločníkov), resp. rozhodnutie jediného spoločníka vo firme
  • 1x súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla firmy v orsr spolu s listom vlastníctva k nehnuteľnosti, poprípade nájomná zmluva
  • 2x úplné znenie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny

   

  Poplatky potrebné na vykonanie zmeny sídla firmy v OR:

  • súdny poplatok za zápis do Obchodného registra vo výške 66 €
  • notárske poplatoky za osvedčenie pravosti podpisov od 12 €
  • správny poplatok Živnostenskému úradu vo výške 3 €
 2. 2. Ohlásenie zmeny Obvodnému úradu (odbor živnostenského podnikania)

  Po vykonaní zápisu nového sídla firmy v OR je potrebné danú zmenu sídla firmy ohlásiť živnostenskému registru (živnostenský úrad). K tomu budete potrebovať nasledovné dokumenty:

  • výpis spoločnosti z OR s novým sídlom firmy a potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny v obchodnom registri
  • oznámenie o zmene sídla firmy v písomnej forme

   

  Poplatky na ohlásenie zmeny sídla spoločnosti:
  - správny poplatok v hodnote 3 Eur

   

  Po ohlásení zmena sídla s.r.o. firmy a vykonania tejto zmeny sídla, živnostenský úrad vydá živnostenské listy s novým sídlom danej spoločnosti.

   

  Daňový subjekt je povinný, na základe ustanovenia § 31 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, oznámiť zmenu sídla spoločnosti miestne príslušnému správcovi dane do 15 dní odo dňa, keď táto zmena bola zapísaná v obchodnom registri. Vykonaním zmeny sídla firmy môže nastať zmena miestnej príslušnosti správcu dane.

 3. 3. Ohlásenie zmeny sídla firmy na Daňovom úrade

  Na ohlásenie zmeny sídla sú potrebné nasledovné dokumenty:

  • výpis spoločnosti z OR s novým sídlom firmy a potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny v obchodnom registri
  • oznámenie o zmene sídla firmy v písomnej forme

   

  Správcovi dane je potrebné vrátiť "kartičky" osvedčenia o pridelení DIČ. V prípade, že je subjekt registrovaný k DPH, je potrebné vrátiť tiež "kartičku" osvedčenia o pridelení IČ DPH.

   

  Daňový úrad Vám následne vydá nové osvedčenia o pridelení DIČ, resp. tiež IČ DPH, na ktorých je zapísané už Vaše nové sídlo firmy.

  Toto ohlásenie na daňovom úrade je bez poplatkov.

Dajte si sídlo firmy ku nám

Ďalšie články z kategórie Podnikanie

Založenie firmy

Ponúkame vám detailný pohľad na náklady spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku. Bez ohľadu na to, či ste začínajúci podnikateľ alebo skúsený obchodník, je dôležité porozumieť nákladom a poplatkom spojeným so založením novej spoločnosti. Koľko teda stojí založenie firmy na Slovensku?

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

 

Pri zápise sídla do obchodného registra alebo miesta podnikania do živnostenského registra musíte preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má do registra zapísať. Ak takéto právo nemáte, pri zápise do registra budete potrebovať písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

 

Založenie živnosti krok za krokom

Založenie živnosti je často prvou voľbou pre budúcich podnikateľov na Slovensku. Ak ste sa rozhodli vstúpiť do sveta podnikania, v nasledujúcich riadkoch vám popíšeme stručný postup, ako založiť živnosť. Predstavíme vám klasický spôsob založenia živnosti a tiež založenie živnosti online.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2024 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky