Sídlo s.r.o. v byte

Je možné mať sídlo s.r.o. firmy v byte?

Áno. Je k tomu potrebný súhlas vlastníka daného bytu. Ak je vlastníkov viacero, je potrebný súhlas každého z nich.

 

Majú daňováci právo vstúpiť do bytu, kde je zriadené sídlo s.r.o. firmy?

Áno, majú, na základe znenia daňového poriadku (zákon č. 563/2009). A to konkrétne § 38 (Práva správcu dane pri miestnom zisťovaní), odsek 1, kde sa píše:
"(1) Zamestnanec správcu dane má právo v dobe primeranej predmetu zisťovania, najmä v dobe prevádzky, na neobmedzený prístup na pozemky, do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta vrátane dopravných prostriedkov a prepravných obalov, k účtovným písomnostiam, záznamom a informáciám, a to aj na technických nosičoch dát, a vykonať obhliadku veci v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona. Toto právo má aj ak ide o byt, ktorý daňový subjekt používa aj na podnikanie."

 

Som povinný spolupracovať pri tzv. miestnom zisťovaní v byte, kde má firma sídlo?

Áno, podľa zákona č. 563/2009, paragrafu 39. Konkrétne odstavec 1 a 2 hovoria:

"(1) Daňový subjekt alebo iná osoba je povinná poskytnúť zamestnancovi správcu dane, ktorý vykonáva miestne zisťovanie, pomoc a súčinnosť potrebnú na účinné vykonanie miestneho zisťovania, najmä mu podať potrebné vysvetlenia."
"(2) Daňový subjekt alebo iná osoba, u ktorej sa miestne zisťovanie vykonáva, je povinná zapožičať správcovi dane ním vyžiadané doklady alebo výpisy, alebo ich kópie a iné veci alebo umožniť odobrať vzorku mimo sídla alebo miesta podnikania alebo prevádzkových priestorov. Na tento postup sa vzťahuje § 38 ods. 5."

Je potrebná nejaká prenájmová zmluva o poskytnutí sídla s.r.o. firmy v byte?

Nie. Pri zápise sídla firmy do obchodného registra je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti na zápis daného bytu ako sídla firmy do obchodného registra.

 

Označenie sídla firmy

Je potrebné označiť schránku, poprípade aj zvonček, z dôvodu možného konaktu rôznych úradov, prípadne daňovej kontroly.

 

Súhlas od ostatných majiteľov bytu v bytovom dome

Často je otázka, či je potreba súhlas aj ostatných vlastníkov bytového domu na zriadenia sídla firmy v byte. Nie. Na zriadenie sídla s.r.o. v byte je potrebný len súhlas daného majiteľa/majiteľov daného bytu. Vo vlastnom byte si teda môže človek zriadiť sídlo spoločnosti bez nutnosti oznamovať to ostatným susedom.

 

Zmena majiteľa bytu

Majiteľ s.r.o. firmy musí preukázať, že má vlastnícke právo, alebo užívacie právo k danej nehnuteľnosti, kde má firma zapísané sídlo v obchodnom registri. Rieši to Obchodný zákonník, § 38, (3).

Ak teda firma získala súhlas od majiteľa bytu, ktorý bol predaný inému majiteľovi, je potrebné získať platný súhlas od súčastného majiteľa bytu na zriadenie sídla spoložnosti v byte.

 

Je potrebná nájomná zmluva?

Na zriadenie sídla firmy v byte nie je potrebná žiadna nájomná zmluva, postačí Súhlas vlastníka nehnuteľnosti na zriadenie sídla firmy v danom byte.

 

Nájomný byt patriaci obci

Súhlas vlastníka treba pýtať od obce.

 

Čo v prípade, že nechcem mať sídlo v byte?

Existujú služby ponúkajúce tzv. virtuálne sídlo, registračné sídlo, respektíve virtuálnu kanceláriu.

Virtuálne sídlo si viete zriadiť už za 9 Eur mesačne. Výhody sú jasné:

  • sídlo firmy mimo svojho bydliska
  • každá prijatá listina na virtuálnom sídle bude zapísaná do on-line systému, a budete o tom informovaný emailom, prípadne SMS.

 

 

 

 

 


 

Ďalšie články z kategórie Podnikanie

Založenie firmy

Ponúkame vám detailný pohľad na náklady spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku. Bez ohľadu na to, či ste začínajúci podnikateľ alebo skúsený obchodník, je dôležité porozumieť nákladom a poplatkom spojeným so založením novej spoločnosti. Koľko teda stojí založenie firmy na Slovensku?

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

 

Pri zápise sídla do obchodného registra alebo miesta podnikania do živnostenského registra musíte preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má do registra zapísať. Ak takéto právo nemáte, pri zápise do registra budete potrebovať písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

 

Založenie živnosti krok za krokom

Založenie živnosti je často prvou voľbou pre budúcich podnikateľov na Slovensku. Ak ste sa rozhodli vstúpiť do sveta podnikania, v nasledujúcich riadkoch vám popíšeme stručný postup, ako založiť živnosť. Predstavíme vám klasický spôsob založenia živnosti a tiež založenie živnosti online.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2024 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky