Sídlo s.r.o. v byte

Je možné mať sídlo s.r.o. firmy v byte?

Áno. Je k tomu potrebný súhlas vlastníka daného bytu. Ak je vlastníkov viacero, je potrebný súhlas každého z nich.

 

Majú daňováci právo vstúpiť do bytu, kde je zriadené sídlo s.r.o. firmy?

Áno, majú, na základe znenia daňového poriadku (zákon č. 563/2009). A to konkrétne § 38 (Práva správcu dane pri miestnom zisťovaní), odsek 1, kde sa píše:
"(1) Zamestnanec správcu dane má právo v dobe primeranej predmetu zisťovania, najmä v dobe prevádzky, na neobmedzený prístup na pozemky, do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta vrátane dopravných prostriedkov a prepravných obalov, k účtovným písomnostiam, záznamom a informáciám, a to aj na technických nosičoch dát, a vykonať obhliadku veci v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona. Toto právo má aj ak ide o byt, ktorý daňový subjekt používa aj na podnikanie."

 

Som povinný spolupracovať pri tzv. miestnom zisťovaní v byte, kde má firma sídlo?

Áno, podľa zákona č. 563/2009, paragrafu 39. Konkrétne odstavec 1 a 2 hovoria:

"(1) Daňový subjekt alebo iná osoba je povinná poskytnúť zamestnancovi správcu dane, ktorý vykonáva miestne zisťovanie, pomoc a súčinnosť potrebnú na účinné vykonanie miestneho zisťovania, najmä mu podať potrebné vysvetlenia."
"(2) Daňový subjekt alebo iná osoba, u ktorej sa miestne zisťovanie vykonáva, je povinná zapožičať správcovi dane ním vyžiadané doklady alebo výpisy, alebo ich kópie a iné veci alebo umožniť odobrať vzorku mimo sídla alebo miesta podnikania alebo prevádzkových priestorov. Na tento postup sa vzťahuje § 38 ods. 5."

Je potrebná nejaká prenájmová zmluva o poskytnutí sídla s.r.o. firmy v byte?

Nie. Pri zápise sídla firmy do obchodného registra je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti na zápis daného bytu ako sídla firmy do obchodného registra.

 

Označenie sídla firmy

Je potrebné označiť schránku, poprípade aj zvonček, z dôvodu možného konaktu rôznych úradov, prípadne daňovej kontroly.

 

Súhlas od ostatných majiteľov bytu v bytovom dome

Často je otázka, či je potreba súhlas aj ostatných vlastníkov bytového domu na zriadenia sídla firmy v byte. Nie. Na zriadenie sídla s.r.o. v byte je potrebný len súhlas daného majiteľa/majiteľov daného bytu. Vo vlastnom byte si teda môže človek zriadiť sídlo spoločnosti bez nutnosti oznamovať to ostatným susedom.

 

Zmena majiteľa bytu

Majiteľ s.r.o. firmy musí preukázať, že má vlastnícke právo, alebo užívacie právo k danej nehnuteľnosti, kde má firma zapísané sídlo v obchodnom registri. Rieši to Obchodný zákonník, § 38, (3).

Ak teda firma získala súhlas od majiteľa bytu, ktorý bol predaný inému majiteľovi, je potrebné získať platný súhlas od súčastného majiteľa bytu na zriadenie sídla spoložnosti v byte.

 

Je potrebná nájomná zmluva?

Na zriadenie sídla firmy v byte nie je potrebná žiadna nájomná zmluva, postačí Súhlas vlastníka nehnuteľnosti na zriadenie sídla firmy v danom byte.

 

Nájomný byt patriaci obci

Súhlas vlastníka treba pýtať od obce.

 

Čo v prípade, že nechcem mať sídlo v byte?

Existujú služby ponúkajúce tzv. virtuálne sídlo, registračné sídlo, respektíve virtuálnu kanceláriu.

Virtuálne sídlo si viete zriadiť už za 9 Eur mesačne. Výhody sú jasné:

  • sídlo firmy mimo svojho bydliska
  • každá prijatá listina na virtuálnom sídle bude zapísaná do on-line systému, a budete o tom informovaný emailom, prípadne SMS.

 

 

 

 

 


 

Ďalšie články z kategórie Podnikanie

Zatvorené obchody v nedeľu?!

V poslednom období sa vo veľkom diskutuje o uzatvorení obchodov na jeden deň v týždni. Nedeľa má byť tým dňom, kedy si jednoducho neskočíte na nákup a všetko potrebné by ste si mali zaobstarať v priebehu týždňa. Je to však rozumné?

Prevádzkareň

Prevádzkareň je miesto, kde sa vykonáva samostatná podnikateľská činnosť. Za prevádzkareň sa považuje teda napríklad kozmetický salón, kaderníctvo, predajňa, poradňa a iné. Ak je živnosť vykonávaná v sídle firmy, alebo z miesta podnikania živnostníka, toto miesto nie je považované za....

Sídlo firmy v byte - nevýhody

Zistite, čo Vás čaká ak sa rozhodne umiestniť sídlo firmy do bytu. Poznáte všetky nevýhody a následky?

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2023 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky