Sídlo za polovicu

Zákazníci, ktorí majú nás Trvalý pobyt, si u nás môžu objednať službu Registračné sídlo s 50% zľavou.

Prevádzkareň

Prevádzkareň je miesto, kde sa vykonáva samostatná podnikateľská činnosť. Za prevádzkareň sa považuje teda napríklad kozmetický salón, kaderníctvo, predajňa, poradňa a iné. Ak je živnosť vykonávaná v sídle firmy, alebo z miesta podnikania živnostníka, toto miesto nie je považované za prevádzkareň, a tým pádom živnostník nemá žiadne povinnosti súvisiace so zriadením a vedením prevádzky. 

 

Existuje viacero priestorov, ktoré zákon nepovažuje za prevádzkareň. 

Sú to napríklad: priestory určené na prijímanie a vydávanie tovaru, vzorkové predajne a výstavné priestory, miesto podnikania fyzickej osoby-sídlo právnickej osoby, plochy určené pre odstavenie motorových vozidiel, garáže a dielne na údržbu, priestory na uskladnenie tovaru alebo surovín, predajné automaty, reklamné zariadenia, motorové vozidlá určené na prevádzkovanie živnosti, zariadenia a priestor pre ľudovú zábavu, ktorými sú napríklad kolotoče alebo hojdačky, prípadne stánky a zariadenia, ktoré nepotrebujú stavebné povolenie.

 


Ak však živnosť z nejakého dôvodu nemôže byť vykonávaná z domu, je živnostník povinný zriadiť si prevádzkáreň. V prípade, že predmetom živnosti je výroba tovaru alebo väčšia manipulácia s tovarom, v niektorých prípadoch úrad vyžaduje od podnikateľa zriadenie prevádzkarne. Takúto činnosť nedovolí prevádzkovať z domu.

Zriadenie prevádzkarne


Prevádzkareň nie je potrebné zriadiť v deň založenia živnosti, dá sa tak urobiť aj dodatočne. Je však potrebné zahlásiť zriadenie prevádzkarne na okresnom úrade-odboru živnostenského podnikania, a to pred začatím vykonávania činnosti respektíve v deň zriadenia prevádzkarne. Pri oznamovaní netreba predložiť nájomnú zmluvu či súhlas vlastníka nehnuteľnosti, postačí oznámenie o zriadení prevádzkarne. Živnostník je ale povinný mať k dispozícii doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti, ktorým sa treba preukázať pri prípadnej kontrole. V lehote 30 dní je povinné oznámiť zriadenie prevádzkarne aj príslušnému daňovému úradu. Podnikateľ, ktorý si zriadi prevádzkareň, kde bude vykonávať sústavnú živnostenskú činnosť pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť, je povinný ohlásiť túto prevádzkareň živnostenskému úradu. Ak však prevádzkareň nebude využívať pravidelne každý deň a bude si vybavovať obchody aj mimo prevádzkarne, v tomto prípade nie je povinný nahlásiť prevádzkareň živnostenskému úradu.

 

Keď si podnikateľ chce zriadiť prevádzkareň, musí sa riadiť okrem živnostenského zákona aj inými zákonmi. Je dôležité splniť ešte nasledujúce povinnosti:


a) získať záväzné stanovisko od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
b) zabezpečiť platenú zdravotnú službu v prípade, že mu táto povinnosť vyplýva zo zákona
c) zariadiť, aby mali zamestnanci BOZP školenie a vypracovať požiarny poriadok
d) vypracovať reklamačný poriadok (podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa)
e) urobiť opatrenia vyplývajúce zo Zákona na ochranu nefajčiarov - zabezpečiť vývesku
f) v prípade ak zamestnáva troch a viac ľudí, treba to oznámiť Rozhlasovej a televíznej spoločnosti a zaplatiť koncesionárske poplatky
g) ak je povinný používať registračnú pokladnicu, treba ju prihlásiť na daňovom úrade

 

Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. je podnikateľ, ktorý vlastní prevádzkareň povinný spĺňať aj nasledujúce podmienky:


1. Mať založenú evidenciu o reklamáciách a každú reklamáciu do nej riadne zapisovať. Ak príde na kontrolu orgán dozoru, má právo nazrieť do tejto evidencie. Predávajúci ju na požiadanie musí predložiť. Záznamy musia obsahovať dátum uplatnenia reklamácie a dátum a spôsob vybavenia reklamácie.


2. Informovať spotrebiteľa o spôsobe reklamácie reklamačným poriadkom, ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom a dostupnom mieste pre spotrebiteľa. Dôležité je, aby tento reklamačný poriadok obsahoval údaje o tom, kde sa dá tovar alebo služba reklamovať a o vykonávaní záručných opráv. (§18 ods.1 zákona)


3. Predávajúci a zamestnanci prevádzkarne musia mať označenie alebo odev, ktorý ich odlíši od spotrebiteľa. Táto podmienka sa netýka predaja na trhových miestach (§15 ods.3 zákona)


Zrušenie a dočasné uzavretie prevádzkarne

 

Ak sa podnikateľ z nejakého dôvodu rozhodne prevádzkareň zrušiť, je túto skutočnosť povinný oznámiť živnostenskému úradu, a to najneskôr do 15 dní od jej zrušenia.

 

Podnikateľovi, ktorý sa chystá zrušiť prevádzkareň vyplýva ešte ďalšia povinnosť voči Obvodnému úradu a obci. 

Zrušenie prevádzkarne musí písomne nahlásiť Obvodnému úradu a obci najneskôr 7 dní pred zrušením prevádzkarne. Je tiež potrebné, aby vo svojej písomnej správe  

uviedol kto a kde vykoná prípadné vzniknuté záväzky.


Keď predávajúci potrebuje z akýchkoľvek dôvodov dočasne zatvoriť prevádzkareň, je povinný túto dobu vyznačiť na viditeľnom mieste (najlepšie pri otváracích hodinách).

Označenie prevádzkarne


Podľa živnostenského zákona vzniká každému podnikateľovi povinnosť prevádzkareň označiť. Mal by to urobiť najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti. V tomto prípade nie sú žiadne výnimky kedy by nemusela byť prevádzkareň označená. Jedná sa o prevádzkarne, v ktorých sa vykonáva sústavná podnikateľská činnosť. Na prevádzkarni, ktorá nie je svojou činnosťou určená priamo pre spotrebiteľa, stačí uviesť len obchodné meno podnikateľa, prípadne ďalšie rozlišujúce údaje.


Podnikateľ, ktorého podnikateľská činnosť je určená pre spotrebiteľa, je povinný na prevádzkarni uviesť tieto údaje:


1. obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
2. meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
3. prevádzkovú dobu pre spotrebiteľa
4. kategóriu a triedu ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.

 

Pokuty

V prípade, že podnikateľ poruší živnostenský zákon tým, že neohlási zriadenie alebo zrušenie prevádzkarne príslušnému živnostenskému úradu, hrozí mu pokuta až do výšky 1659€, a do 663€ za neohlásenie zmeny údajov zaznamenaných v ohlásení. Za neoznačenú prevádzkareň môže byť podnikateľovi udelená pokuta vo výške 165€.

 

Živnostenský úrad môže udeľovať tieto pokuty do jedného roka odo dňa ako sa dozvedel o porušovaní zákona, alebo do troch rokov pokiaľ porušovanie stále trvalo.

 

 

 

Ďalšie články z kategórie Podnikanie

Založenie firmy

Ponúkame vám detailný pohľad na náklady spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku. Bez ohľadu na to, či ste začínajúci podnikateľ alebo skúsený obchodník, je dôležité porozumieť nákladom a poplatkom spojeným so založením novej spoločnosti. Koľko teda stojí založenie firmy na Slovensku?

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

 

Pri zápise sídla do obchodného registra alebo miesta podnikania do živnostenského registra musíte preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má do registra zapísať. Ak takéto právo nemáte, pri zápise do registra budete potrebovať písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

 

Založenie živnosti krok za krokom

Založenie živnosti je často prvou voľbou pre budúcich podnikateľov na Slovensku. Ak ste sa rozhodli vstúpiť do sveta podnikania, v nasledujúcich riadkoch vám popíšeme stručný postup, ako založiť živnosť. Predstavíme vám klasický spôsob založenia živnosti a tiež založenie živnosti online.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2024 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky