Zmena konateľa s.r.o. spoločnosti

Čo obnáša zmena konateľa v sro?

 

Konateľ firmy - koná v mene spoločnosti a riadi ju. Konateľ je štatutárny orgán pre celý rozsah podnikateľskej činnosti. Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti, ak spoločenská zmluva nestanovuje inak.

Spoločnost s ručením obmedzeným môže mať jedného, alebo viacerých konateľov. Maximálny počet konateľov nie je obmedzený. To je iba pri spoločníkoch (zakladateľoch) spoločnosti, kde ich môže byť maximálne 50.

Konateľov menuje do funkcie valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie môže okrem iného vymenovať, odvolať a odmeňovať konateľ.

Zmena konateľa spoločnosti
Valné zhromaždenie s.r.o. zvolávajú najmenej raz za rok konatelia spoločnosti.
Vyhotovia sa príslušné dokumenty preukazujúce zmenu konateľa spoločnosti, na základe toho, z akého dôvodu došlo k zmene konateľa spoločnosti. Táto zmena konateľa sa musí následne zapísať do obchodného registra. Na základe návhu o zmenu konateľa vo firme, príslušný registrovaný súd vykoná zápis zmeny konateľa spoločnosti.

Návrh na zápis zmeny v osobe konateľa musí byť podpísaný všetkými konateľmi spoločnosti. Podpisy konateľov spoločnosti musia byť úradne overené.

Pri zmene konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá bolo rozhodnutá na valnom zhromaždení (alebo v rozhodnutí spoločníkov), je povinný konateľ spoločnosti podať návrh na zápis zmeny konateľa najneskor do 30 dní od tohto rozhodnutia. Túto zmenu konateľa je potrebné tiež oznámiť aj na príslušný živnostenský úrad.


Zánik funkcie konateľa môže byť zapríčinené v týchto prípadoch:
- vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti
- odvolanie konateľa z funkcie valným zhromaždením, alebo rozhodnutím jediného spoločníka firmy
- uplynutie funkčného obdobia konateľa
- dohoda o zániku funkcie konateľa spoločnosti
- smrť konateľa firmy
- zánik spoločnosti

Tagy: SRO

Ďalšie články z kategórie Podnikanie

Zatvorené obchody v nedeľu?!

V poslednom období sa vo veľkom diskutuje o uzatvorení obchodov na jeden deň v týždni. Nedeľa má byť tým dňom, kedy si jednoducho neskočíte na nákup a všetko potrebné by ste si mali zaobstarať v priebehu týždňa. Je to však rozumné?

Prevádzkareň

Prevádzkareň je miesto, kde sa vykonáva samostatná podnikateľská činnosť. Za prevádzkareň sa považuje teda napríklad kozmetický salón, kaderníctvo, predajňa, poradňa a iné. Ak je živnosť vykonávaná v sídle firmy, alebo z miesta podnikania živnostníka, toto miesto nie je považované za....

Sídlo firmy v byte - nevýhody

Zistite, čo Vás čaká ak sa rozhodne umiestniť sídlo firmy do bytu. Poznáte všetky nevýhody a následky?

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2022 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky