Preposielanie

Vaše zásielky Vám môžeme preposlať na Vami zvolenú adresu. Zásielky Vám zašleme do 24h od zadania požiadavky.

Zmena konateľa s.r.o. spoločnosti

Čo obnáša zmena konateľa v sro?

 

Konateľ firmy - koná v mene spoločnosti a riadi ju. Konateľ je štatutárny orgán pre celý rozsah podnikateľskej činnosti. Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti, ak spoločenská zmluva nestanovuje inak.

Spoločnost s ručením obmedzeným môže mať jedného, alebo viacerých konateľov. Maximálny počet konateľov nie je obmedzený. To je iba pri spoločníkoch (zakladateľoch) spoločnosti, kde ich môže byť maximálne 50.

Konateľov menuje do funkcie valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie môže okrem iného vymenovať, odvolať a odmeňovať konateľ.

Zmena konateľa spoločnosti
Valné zhromaždenie s.r.o. zvolávajú najmenej raz za rok konatelia spoločnosti.
Vyhotovia sa príslušné dokumenty preukazujúce zmenu konateľa spoločnosti, na základe toho, z akého dôvodu došlo k zmene konateľa spoločnosti. Táto zmena konateľa sa musí následne zapísať do obchodného registra. Na základe návhu o zmenu konateľa vo firme, príslušný registrovaný súd vykoná zápis zmeny konateľa spoločnosti.

Návrh na zápis zmeny v osobe konateľa musí byť podpísaný všetkými konateľmi spoločnosti. Podpisy konateľov spoločnosti musia byť úradne overené.

Pri zmene konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá bolo rozhodnutá na valnom zhromaždení (alebo v rozhodnutí spoločníkov), je povinný konateľ spoločnosti podať návrh na zápis zmeny konateľa najneskor do 30 dní od tohto rozhodnutia. Túto zmenu konateľa je potrebné tiež oznámiť aj na príslušný živnostenský úrad.


Zánik funkcie konateľa môže byť zapríčinené v týchto prípadoch:
- vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti
- odvolanie konateľa z funkcie valným zhromaždením, alebo rozhodnutím jediného spoločníka firmy
- uplynutie funkčného obdobia konateľa
- dohoda o zániku funkcie konateľa spoločnosti
- smrť konateľa firmy
- zánik spoločnosti

Tagy: SRO

Ďalšie články z kategórie Podnikanie

Založenie firmy

Ponúkame vám detailný pohľad na náklady spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku. Bez ohľadu na to, či ste začínajúci podnikateľ alebo skúsený obchodník, je dôležité porozumieť nákladom a poplatkom spojeným so založením novej spoločnosti. Koľko teda stojí založenie firmy na Slovensku?

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

 

Pri zápise sídla do obchodného registra alebo miesta podnikania do živnostenského registra musíte preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má do registra zapísať. Ak takéto právo nemáte, pri zápise do registra budete potrebovať písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

 

Založenie živnosti krok za krokom

Založenie živnosti je často prvou voľbou pre budúcich podnikateľov na Slovensku. Ak ste sa rozhodli vstúpiť do sveta podnikania, v nasledujúcich riadkoch vám popíšeme stručný postup, ako založiť živnosť. Predstavíme vám klasický spôsob založenia živnosti a tiež založenie živnosti online.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2024 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky